Registruj preduzeće d.o.o.

POSTUPAK REGISTRACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

1. Pripremanje i sastavljanje osnivačkog akta

Da bi se osnovalo društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) potrebno je prvo napisati osnivački akt. Sastavljanje i ovjeru osnivačkog akta vrši notar. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati Ugovorom o osnivanju ili Odlukom o osnivanju. Ukoliko je osnivač jedna osoba, društvo se osniva Odlukom o osnivanju. Ukoliko više osoba želi osnovati društvo, potrebno je sastaviti Ugovor o osnivanju. Privredno društvo “d.o.o.” mogu osnovati fizička lica (pojedinci-strana lica) ili pravne osobe (strana privredna društva).

2. Registracija stranog ulaganja (strani kapital)

Dokumentacija koju je potrebno predati u naznačeno ministarstvo:
– ovjeren osnivački akt,
– zahtjev za upis stranog ulaganja u ministarstvu, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu,
– dokument kojim se potvrđuje identitet stranog ulagača:
a) za fizička lica: ovjerena i prevedena kopija pasoša koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
b) za pravna lica: ovjeren i preveden izvod iz sudskog registra iz zemlje porijekla kojim se potvrđuje pravni status ili neki drugi odgovarajući dokument, ne stariji od šest mjeseci:
– dokument kojim se potvrđuje pravni status ovlaštenog predstavnika
– dokaz (kopija) o plaćenoj taksi za registraciju stranog ulaganja.

3. Registracija kod općinskog suda (za ZDK – Sud u Zenici)

Potrebni dokumenti:
– zahtjev za registraciju (obrasci se mogu naći u Sudu);
– osnivački akt (notarski ovjeren);
– ovjerena izjava osnivača;
– dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni
račun u banci (minimalni iznos 1.000,00 Km);
– dokaz o uplati sudske takse;
– rješenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH o registraciji inostranog ulaganja;
– potvrda Poreske uprave o nepostojanju duga
(ovo se odnosi na bilo koju moguću poresku obavezu osnivača);
– ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje privrednog društva u unutrašnjem i vanjskom prometu
(ovjerava direktor društva ili poslovođa) – potpis se ovjerava u Općini;
– izjava direktora o prihvatanju dužnosti
(stranac može biti direktor privrednog društva);
– ovjerena kopija lične karte osnivača firme i direktora koji će predstavljati privredno društvo;
– potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju privrednog društva u Službenim novinama FBiH.

4. Izrada pečata

Uz zahtjev za izradu pečata privrednog društva mora se priložiti i kopija rješenja o upisu privrednog društva u sudski registar. minimalan sadržaj pečata je naziv i sjedište privrednog društva. Izrada pečata se vrši u ovlaštenim privrednim društvima.

5. Upis u statističku evidenciju i pribavljanje ID broja

Registracija u zavodu za statistiku FBiH vrši se putem nadležnih kantonalnih zavoda za statistiku ovisno o sjedištu privrednog društva. Ova registracija je povezana sa dobijanjem identifikacionog broja u nadležnoj poreskoj upravi. Statistički broj je broj za djelatnost preduzeća. Identifikacioni broj služi kao dokaz za upis u registar pravnih lica u poreskoj upravi. Ovaj broj mora biti naveden u svakom računu. za prijavu su potrebni slijedeći dokumenti – isti ne moraju biti ovjereni: – formular PPl-1 (može se naći u zavodu za statistiku ili na web-stranici www.fzs.ba) – kopija rješenja o upisu u sudski registar – pečat firme – kopija lične karte direktora i osnivača.

6. Otvararanje žiro-računa

Za otvaranje žiro-računa u poslovnoj banci potrebno je priložiti ovjerene kopije slijedećih dokumenata: rješenje o upisu u sudski registar; identifikacioni broj; potvrda o statističkom i carinskom broju (samo za vanjsku trgovinu); identifikacioni dokument (lična karta, pasoš) za osobe koje treba da dobiju punomoć za žiro- račun koji se otvara; ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

7. Upis u carinsku evidenciju

Upis u carinsku evidenciju je obavezan samo za privredna društva sa registrovanom vanjskotrgovinskom djelatnošću. za upis u carinsku evidenciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH potrebno je priložiti: obrazac zR; ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (kompletna dokumentacija); ovjeren poreski broj; ovjeren karton deponovanih potpisa iz banke; potvrdu o uplaćenoj taksi za troškove upisa; potvrdu o uplaćenim troškovima za izdavanje uvjerenja; potvrdu o uplaćenim troškovima za izdavanje rješenja.

8. Upis u registar za vanjsku trgovinu

U registar za vanjsku trgovinu se upisuju samo privredna društva koja imaju registrovano vanjskotrgovinsko poslovanje. zahtjev se podnosi u Federalnom ministarstvu trgovine u mostaru. Uz zahtjev za upis prilažu se slijedeći dokumenti: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar; ovjerena kopija statističkog broja; izvod računa iz banke na dan uplate; dokaz o uplati takse.

9. Prijavljivanje privrednog društva i zaposlenika u PIO FBiH

Za prijavu privrednog društva potrebni su slijedeći dokumenti (original ili ovjerena kopija): rješenje o upisu u sudski registar; potvrda o matičnom/identifikacionom broju; obrazac R-19 (može se dobiti u PiO-u) za prijavu zaposlenika prilažu se slijedeći dokumenti: radna knjižica; ugovor o radu za svakog zaposlenika; obrazac R-19.

10. Obavijest o početku obavljanja djelatnosti

Nakon registracije privrednog društva u Općinskom sudu i obezbjeđenja minimalno-tehničkih uslova za djelatnost koju će obavljati privredno društvo je dužno organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostaviti obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uslova tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uslova propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti, odnosno na info pultu u Općini.