Profil kompetencija

Uvod u PROFIL KOMPETENCIJA
Završili ste srednju školu ili fakultet, ali ono što znate raditi nije samo ono što stoji u vašoj diplomi. Imate znanja i vještine koje ste tokom života sticali, a nigdje ih niste mogli evidentirati. Sada se u BiH to promijenilo. Naime, sve što znate da radite sada možete upisati u Profil kompetencija, koji na jednom mjestu sabira sve vještine koje ste stekli neformalnim putem, baveći se hobijem, volontirajući ili obavljajući svakodnevne aktivnosti i dužnosti.

 

Ljudi uče i razvijaju svoje kompetencije u svim djelatnostima i svim oblastima unutar kojih se angažuju. Za ono što se nauči u školi, tokom stručnog usavršavanja i djelovanja postoje svjedočanstva koja dokumentuju i vrednuju naučeno. No, i u drugim oblastima djelovanja stiču se kompetencije, ali za to se ne dobivaju nikakvi certifikati, svjedočanstva ili diplome. Čest je slučaj da se vještine i kompetencije koje su usvojene neformalnim putem doživljavaju kao nešto što je samo po sebi razumljivo i nešto čemu se ne treba pridavati posebna pažnja.

 

Šta je to zapravo PROFIL KOMPETENCIJA?
PROFIL KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg se sistematski može napraviti osvrt na vlastitu biografiju. Shvatit ćete koje su Vaše vještine i spsosobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti. Profil kompetencija Vam postavlja i pitanja koja su vezana za Vaša iskustva sa porodicom, sa slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to također dio Vašeg kvalifikacijskog profila kao i formalno stečene diplome.

 

Zašto PROFIL KOMPETENCIJA – kakva je korist od ovog instrumenta?
U radnoj svakodnevnici potrebno nam je više od pukog stručnog znanja – potrebna nam je i kompetencija da naše stručno znanje prikladno primjenjujemo. Takozvane ključne kompetencije, poput timskih spospobnosti i sposobnosti učenja, kreativnosti, sposobnosti prilagođavanja i otpornosti na stres, često stičemo usput i nesvjesno u radnoj svakodnevnici ili u slobodnom vremenu.

 

PROFIL KOMPETENCIJA Vam pomaže da te kompetencije sistematski utvrdite i da ih prikažete. Tako nastaje Vaš lični profil koji Vam pomaže prilikom poslovne orijentacije, prilikom predstojeće promjene zanimanja ili radnog mjesta, prilikom pripremanja razgovora sa saradnicima ili razgovora o svom učinku, ali i prilikom formuliranja Vaših ličnih ciljeva.

 

 Da li si sposoban za timski rad?
 Da li rado organizuješ nešto za  druge?
 Da li možeš da dokažeš svoju  kreativnost?
…su samo neka od pitanja PROFILA KOMPETENCIJA.

 

*PROFIL KOMPETENCIJA je kreiran po matrici EUROPASS Europske mape vještina (European Skill Passport).

KREIRAJTE SVOJ PROFIL KOMPETENCIJA